Javni natječaj za računovođu/financijskog referenta Bucavac d.o.o. Primošten

Na temelju čl. 12. Izjave o osnivanju Bucavac d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti javnog bilježnika Alise Kale iz Šibenika br. OU-129/15 od dana 03. kolovoza 2015. godine, Uprava društva Bucavac d.o.o., Svetog Josipa 7, Primošten, OIB: 86484630480, dana 30. travnja 2019. godine, raspisuje:


J A V N I   N A T J E Č A J
ZA RAČUNOVOĐU/FINANCIJSKOG REFERENTA
BUCAVAC D.O.O. PRIMOŠTEN

 

 1.        Za računovođu/financijskog referenta komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i uvjete određene Pravilnikom o organizacijskoj strukturi i sistematizaciji radnih mjesta Bucavac d.o.o. („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 5/18 i br. 6/18), i to:

-           završen diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07), s najmanje 2 godine radnog iskustva na istim/sličnim poslovima,

-           komunikacijske i organizacijske vještine, sposobnost rada u timu i iskustvo u radu s klijentima,

-           poznavanje engleskog jezika,

-           poznavanje rada na računalu (rad u Microsoft Office paketu, korištenje Internet pretraživača, elektronske pošte i sl.),

 

            Uz navedene uvjete prednosti su:

-           vozačka dozvola B kategorije, ukoliko je kandidat izvan mjesta Primošten.

 

2.         Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

-           životopis s posebnim naglaskom na radno iskustvo u odgovarajućim poslovima,

-           preslik domovnice ili osobne iskaznice,

-           preslik diplome,

-           elektronska radna knjižica,

-           uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 2 mjeseca.

 

3.         Računovođa/financijski referent prima se na neodređeno vrijeme, uz probni rad u od šest mjeseci.

 

4.         Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave na stranicama Bucavac d.o.o. odnosno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Šibenik.

 

5.         S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se razgovor.

 

6.         Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu: Bucavac d.o.o., Sv. Josipa 7, 22202 Primošten „Natječaj za računovođu/financijskog referenta“, NE OTVARAJ!

 

7.         Bucavac d.o.o. zadržava pravo u svako dobra poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

 

8.         Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                        za Bucavac d.o.o.

Alen Mikelin, dir.