Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina, obuhvaća pometanje trgova i ulica, pražnjenje kanti, sakupljanje i odvoz prikupljenog otpada.

Veličina ukupne javne površine koja se čisti metlom i sa koje se odvozi otpad u mjestu Primošten iznosi cca 40.000 m². Centar mjesta se čisti i održava svakodnevno, a sve kako bi se stanovnicima Primoštena kao i njihovim gostima pružio što bolji ugođaj za vrijeme njihova  boravka.

Od 2007. Bucavac d.o.o. raspolaže sa specijalnim vozilom čistilicom tipa Johnston koja ljeti svakodnevno čisti mjesne prometnice i trgove. U zimskim mjesecima se koristi 2 puta tjedno s obzirom da je mnogo manja potreba za uslugom ovog iznimno zahvalnog stroja.

Općina Primošten nema svoje odlagalište već se sav otpad zbrinjava na RCGO Bikarac kod Jadrtovca. 

Sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom u planu je da se na području Općine primošten napravi reciklažno dvorište na kojem bi se selektirao prikupljeni otpad te distriburiao dalje , a sve sukaldno EU direktivama.

Od 1. 5. 2014. kompletna Općina Primošten više ne koristi kontejnere od 1100 litara već je svako domaćinstvo zadužilo kante od 120 ili 240 litara. Ovo je prvi ispunjeni preduvjet za primarnu selekciju otpada koja nas svih očekuje.

Bucavac d.o.o. i Općinu Primošten čeka veliki posao u edukaciji građana o važnosti selektiranja otpada i njegovom daljnjem zbrinjavanju.

 
ODOVOZ KRUPNOG OTPADA (namještaj, zelenilo, elektronski otpad ..)
 
Svaki korisnik koji redovito plaća račune za odvoz otpada ima pravo na dva besplatna odvoza krupnog otpada godišnje. Odvoz krupnog otpada moguće je izvršiti u razdoblju od 1.1. do 1.6. i od 1.10. do 31.12. tekuće godine. Za uslugu odvoza krupnog otpada nazovite kontakt telefone u uredu Bucavca d.o.o. Napomena: U krupni otpad ne spada građevinski otpad (šut), boje i lakovi i sl.